Untitled Document
    » Online Submission [ on ThaiJo ] «
    » ขั้นตอนการ Submission «
 
   » หน้าแรก
    » นโยบายการตีพิมพ์และเผยแพร่
    » ขั้นตอนและการดำเนินงาน
    » คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
    » แบบแสดงความจำนงในการส่งบทความ
    » ตัวอย่างบทความ
    » คณะที่ปรึกษา
    » คณะผู้กลั่นกรองผลงาน
    » คณะทำงานกองบรรณาธิการ
    » ใบสมัครสมาชิกวารสาร
    » รายการตรวจสอบบทความ (checklist guideline)
 
   » วารสารที่ตีพิมพ์
    » Vol.16 No.2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2015
    » Vol.16 No.1 มกราคม - มิถุนายน 2015
    » Vol.15 No.2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2014
    » Vol.15 No.1 มกราคม - มิถุนายน 2014
    » Vol.14 No.2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2013
ทั้งหมด   
 
   » Link
    » TCI
    » ScienceDirect
    » สถาบันวิจัยและพัฒนา
    » มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
    » สกอ.
    » วช.
    » สกว.
    » Admin Login
 
ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่
เริ่มนับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558
 
 
 
 
    Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences
    Vol.16 No.2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2015
      บทบรรณาธิการ
      เรื่อง : -
      ผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล, หน้าที่ : -
      ดาวน์โหลดแล้ว จำนวน 524 ครั้ง

     


 
      บทความวิชาการ
      เรื่อง : THAI EDUCATION AND THE 21st CENTURY SKILLS: A PROPOSAL FOR A NEW WORLD OF WORK
      ผู้เขียน : Athipat Cleesuntorn, หน้าที่ : 131-141
      ดาวน์โหลดแล้ว จำนวน 326 ครั้ง

     


 
      บทความวิชาการ
      เรื่อง : R2R: การพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย
      ผู้เขียน : สมชาติ โตรักษา , หน้าที่ : 142-155
      ดาวน์โหลดแล้ว จำนวน 223 ครั้ง

     


 
      บทความวิจัย(วิทย์ฯ)
      เรื่อง : การใช้สารสกัดจากดอกอัญชันเป็นอินดิเคเตอร์ในการไทเทรตกรด-เบส
      ผู้เขียน : เฉลิมพร ทองพูน* และปิยะวัฒน์ ไกรสร, หน้าที่ : 156-166
      ดาวน์โหลดแล้ว จำนวน 365 ครั้ง

     


 
      บทความวิจัย(วิทย์ฯ)
      เรื่อง : การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการบริโภคผักประเภทใบ ที่มีการปนเปื้อนสารตะกั่วและแคดเมียม: กรณีศึกษาเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
      ผู้เขียน : ปิยะดา วชิระวงศกร* สิรินรัตน์ รอดขาว และเจนจิรา ช่วยปุ่น, หน้าที่ : 167-177
      ดาวน์โหลดแล้ว จำนวน 231 ครั้ง

     


 
      บทความวิจัย(วิทย์ฯ)
      เรื่อง : ความหลากหลายของจุลสาหร่ายในแหล่งน้ำภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
      ผู้เขียน : สหณัฐ เพชรศรี* จุฬารัตน์ สงคราม และธัชคณิน จงจิตวิมล, หน้าที่ : 178-187
      ดาวน์โหลดแล้ว จำนวน 227 ครั้ง

     


 
      บทความวิจัย(วิทย์ฯ)
      เรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดกลุ่มการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
      ผู้เขียน : บัญชา ศรีสมบัติ, หน้าที่ : 188-200
      ดาวน์โหลดแล้ว จำนวน 218 ครั้ง

     


 
      บทความวิจัย(มนุษย์ฯ)
      เรื่อง : การพัฒนาศักยภาพของชุมชนด้านอาชีพผลิตภัณฑ์จากบัวเพื่อพัฒนา ระบบเศรษฐกิจของชุมชนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง
      ผู้เขียน : อุทัยวรรณ ภู่เทศ, หน้าที่ : 201-210
      ดาวน์โหลดแล้ว จำนวน 219 ครั้ง

     


 
      บทความวิจัย(มนุษย์ฯ)
      เรื่อง : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และพัฒนาเพลงพื้นบ้าน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
      ผู้เขียน : ภิญโญ ภู่เทศ, หน้าที่ : 211-220
      ดาวน์โหลดแล้ว จำนวน 177 ครั้ง

     


 
      บทความวิจัย(มนุษย์ฯ)
      เรื่อง : การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในประเพณีเสนเรือนของไททรงดำ (ลาวโซ่ง) อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
      ผู้เขียน : เสถียร สระทองให้, หน้าที่ : 221-229
      ดาวน์โหลดแล้ว จำนวน 160 ครั้ง

     


 
      บทความวิจัย(มนุษย์ฯ)
      เรื่อง : บทวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบการอธิษฐานจิตในทัศนะรอนดาเบิร์น กับข้อธรรมบางส่วนของพระพุทธศาสนา
      ผู้เขียน : ไพโรจน์ ปัญจวรานนท์ , หน้าที่ : 230-240
      ดาวน์โหลดแล้ว จำนวน 157 ครั้ง

     


 
      บทความวิจัย(มนุษย์ฯ)
      เรื่อง : วิธีการพัฒนาจิตตามแนวกสิณในพระพุทธศาสนาเถรวาท
      ผู้เขียน : พระชุมพลฐิตธมฺโม (แก้วนวน), หน้าที่ : 241-250
      ดาวน์โหลดแล้ว จำนวน 157 ครั้ง

     


 
      บทความวิชาการ
      เรื่อง : เครือข่ายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
      ผู้เขียน : วิสุทธิ์ ใบไม้ , หน้าที่ : 253-267
      ดาวน์โหลดแล้ว จำนวน 288 ครั้ง

     


 
      บทความวิจัย(วิทย์ฯ)
      เรื่อง : การตอบสนองของเพลี้ยไฟ Thrips palmi Karny (Thysanoptera: Thripidae) ต่อกับดักสีต่างๆ ในสวนกล้วยไม้
      ผู้เขียน : จิรวดี ปิ่นเกษร และสังวรณ์ กิจทวี*, หน้าที่ : 268-278
      ดาวน์โหลดแล้ว จำนวน 205 ครั้ง

     


 
      บทความวิจัย(มนุษย์ฯ)
      เรื่อง : การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องอาหารสามวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน
      ผู้เขียน : ฐิติพร เทียรฆนิธิกูล* และรสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้, หน้าที่ : 279-285
      ดาวน์โหลดแล้ว จำนวน 144 ครั้ง

     


 
      บทความวิจัย(วิทย์ฯ)
      เรื่อง : ความหลากชนิดของนกในอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย
      ผู้เขียน : ศิริกรณ์ ศรีโพธิ์, หน้าที่ : 286-299
      ดาวน์โหลดแล้ว จำนวน 151 ครั้ง

     


 
      บทความวิจัย(วิทย์ฯ)
      เรื่อง : ความหลากหลายของแอกติโนแบคทีเรียที่มีผลต่อการเสื่อมสภาพทางชีววิทยาของวัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
      ผู้เขียน : สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง, หน้าที่ : 300-311
      ดาวน์โหลดแล้ว จำนวน 137 ครั้ง

     


 
      บทความวิจัย(วิทย์ฯ)
      เรื่อง : ความหลากหลายทางชีวภาพและการกระจายตัวของเห็บ ในภาคใต้ของประเทศไทย
      ผู้เขียน : ภควดี รักษ์ทอง วันวิภา หนูมา วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์ และอรุณี อหันทริก, หน้าที่ : 312-321
      ดาวน์โหลดแล้ว จำนวน 160 ครั้ง

     


 
      บทความวิจัย(มนุษย์ฯ)
      เรื่อง : รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน ในเขตชุมชนโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
      ผู้เขียน : กมลภู ถนอมสัตย์* สุภวรรณ สายสุด1 ณิชกุล พิชาชาญ วิไล ตาปะสี นวลฉวี ศรีวิพัฒน์ และขนิษฐา ตั้งกิตติวัฒน์, หน้าที่ : 322-333
      ดาวน์โหลดแล้ว จำนวน 167 ครั้ง

     


 
      บทความวิจัย(วิทย์ฯ)
      เรื่อง : สัณฐานวิทยาและความหลากหลายทางพันธุกรรมของแมลงวันผลไม้ กลุ่ม Bactrocera tau ซับซ้อน ในภาคใต้ของประเทศไทย
      ผู้เขียน : ปัทมา สมศิลป์ ดวงตา จุลศิริกุล ภควดี รักษ์ทอง และ สังวรณ์ กิจทวี*, หน้าที่ : 334-346
      ดาวน์โหลดแล้ว จำนวน 325 ครั้ง

     


 
 
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) 156 ม. 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
เว็บไซต์ journal.psru.ac.th โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5526-7000 e-mail : journal@psru.ac.th